نمونه تدریس

پکیج شماره (1): مکالمه و گرامر (۱)

پکیج شماره (۲): مکالمه و گرامر (۲)

پکیج شماره (3): مکالمه و لیسنینگ 1 (مقدماتی)

پادکست‌های کاربردی (۱)

پادکست‌های کاربردی (2)

انگلیسی در خودرو